مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

سطح مشاور

  • تعداد دانش آموز
  • دومیزان موفقیت

محدثه غیاثوند (حسینی)

مشاور حرف اخر
محدثه غیاثوند (حسینی) مشاور حرف آخر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر: دو سال

کد پرسنلی:

 

مهارت ها:

برنامه ریزی

مشاوره تحصیلی

قدرت پیدا کردن توانایی های دانش اموز

مشاور انگیزشی

 

توضیحات:

۰۹۳۰۷۶۶۵۶۷۵