سطح مشاور

مشاوره تحصیلی ۷۰درصد
مشاوره انگیزشی ۸۵درصد
ارتباط با خانواده ۸۰درصد
برنامه ریزی تحصیلی ۸۵درصد

سطح مشاور

  • تعداد دانش آموز
  • میزان موفقیت

حسین

فلاح
مشاور حرف آخر حسین فلاحی

حسین فلاح

کد پرسنلی:MOC1531

لیسانس

۲سال حضور در مرکز مشاوره علمی اموزشی قلم چی
۴سال همکاری آموزشی در آموزشگاه مدرسان شریف
حضور مستمر بیش از ۱ سال در موسسه علمی اموزشی حرف اخر

مهارت ها:
مشاوره تحصیلی دانش اموز
مشاوره تحصیلی مرتبط با خانواده
مشاوره خانواده و راه های موثر در ایجاد هماهنگی ذهنی بین دانش اموز و خانواده
برنامه ریزی گام به گام با دانش اموز
همکاری مستمر با والدین
مشاوره انگیزشی در سطح بالا
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی در سطح بالا